Lentynų išėmimas ir montavimas – vyno šaldytuvai

Naujausi 2023-09-27 11:09

Prieš atlikdami bet kokią techninės priežiūros operaciją, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

Visada būkite atsargūs perkeldami prietaisus, sunkiems prietaisams perkelti reikia dviejų žmonių.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite uždarą avalynę.

Atminkite, kad netinkamai atliktas savarankiškas arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai

Lentynų išėmimas ir montavimas – vyno šaldytuvai

Lentynų nuėmimas

Apatinėje lentynos dalyje yra pora kreiptuvų viduryje ir pora kabliukų gale.

Norėdami išimti lentyną:

1. Iki galo atidarykite prietaiso dureles.

2. Atkabinkite vieną iš lentynos galinių kabliukų.

Norint nuimti lentyną, pakanka atkabinti tik vieną galinį kabliuką

3. Šiek tiek pakelkite lentyną ir ištraukite iš prietaiso

Lentynų montavimas

Norėdami grąžinti lentyną į pradinę padėtį:

1. Abiejose pusėse esančius bėgelius įstumkite į prietaisą, kol jie sustos.

2. Įstatykite lentyną į prietaisą įstrižai.

3. Padėkite kreipiklius ant bėgių.

4. Tvirtai paspauskite lentyną, kad užfiksuotumėte abu kabliukus ant bėgių.

5. Keletą kartų ištraukite lentyną ir įstumkite atgal į prietaisą, tada dar kartą stipriai paspauskite, kad patikrintumėte, ar ji tinkamai užsikabino ant bėgių.

6. Įstumkite lentyną atgal į prietaisą.

ATSARGIAI! Prieš padėdami vyno butelius į lentynas, įsitikinkite, kad jie tinkamai užkabinti.

Medines lentynas naudokite tik buteliams laikyti

Lentynų nuėmimas ir montavimas (60 cm prietaisas)

Lentynų nuėmimas

Norėdami išimti lentyną:

1. Visiškai atidarykite vyno spintelės dureles.

2. Ištraukite lentyną.

3. Suimkite lentyną viduryje, šiek tiek pakelkite ir išimkite iš vyno spintelės.

Lentynų montavimas

Norėdami grąžinti lentyną į pradinę padėtį:

1. Visiškai ištraukite lentynos bėgelius.

2. Uždėkite lentynos galinius laikiklius ant bėgių taip, kad jie užsifiksuotų iš abiejų pusių.

3. Sulygiuokite kreipiklius priekyje.

4. Tvirtai paspauskite lentynos galinę dalį, kad patikrintumėte, ar ji tinkamai uždėta ir užsifiksavo ant bėgių, ir įstumkite atgal į prietaisą.

ATSARGIAI!

Prieš padėdami vyno butelius ant lentynų, įsitikinkite, kad jie tinkamai užsifiksavo ant bėgių.

Patikrinkite, ar lentynos yra netinkamai išdėstytos: